CorNinaber.nl

About

Cor is een data scientist die graag de brug bouwt tussen data en de praktijk.  Inhoudelijk gaat het hem nooit een brug te ver. Zijn doel is om uit een complexe verzameling gegevens een helder beeld creëren van wat echt belangrijk is.

Het werk van een data analist beperkt zich voor Cor niet alleen tot het werken met cijfers. Hij denkt met de klant mee om in kaart te brengen hoe de beschikbare data het beste ingezet kan worden, zodat het voor de business de meeste impact heeft. Door gebruik te maken van analytics kan op een kwantitatieve manier inzicht verkregen worden over de huidige stand van zaken, maar zeker ook vorm gegeven worden aan het realiseren van nieuwe kansen.

De afgelopen jaren heeft Cor kennis en ervaring opgedaan over een breed scala aan methodologische en statistische technieken. Hierbij heeft hij zich met name gespecialiseerd op het gebied van machine learning, maar ook andere velden zijn hem niet vreemd.

Deze kennis heeft hij onder andere toegepast in het werken aan big data vraagstukken over fraudedetectie, consument betaalgedrag, ziekteverzuim en effectiviteit van (psychologische) behandelingen. In zijn opdrachten heeft hij onder meer trajecten doorlopen die zich richtten op het verbeteren van de datakwaliteit, het aanscherpen van gebruikte methodologieën, het maken van kwantitatieve proof of concepts en modelontwikkeling.

Cor is een enthousiaste teamspeler en een (kritische) meedenker. Hij heeft de afgelopen jaren bewezen analytisch, flexibel, leergierig, sociaal en creatief te zijn.

Disclaimer:

Content on this website are my own views and therefore rely on my interpretation. The content does not hold any form of absolute truth or reliability, may be subjected to humor, sarcasm, misinterpretations or investigative negligence and therefore most certainly does not reflect the views of others.

© 2024 CorNinaber.nl

Theme by Anders Norén